Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van KCBS van toepassing. Wilt u hiervan een kopie ontvangen? Bel dan
088 566 000.

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden, waaronder ook begrepen eventuele eigen voorwaarden van de wederpartij, koper,
zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door KCBS zijn aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich, dat
die afwijkingen ook op andere transacties met de wederpartij van toepassing zijn.
1.3 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de
overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling
van de vennootschap en het door haar nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk
benadert.

2. Onderwerp van de koop, koopsom, staat van het apparaat, bijkomende kosten
2.1 Indien in de koop meerdere apparaten zijn opgenomen, wordt ten aanzien van elk van die apparaten afzonderlijk een
aparte koop geacht te zijn gesloten tussen partijen op overigens gelijkluidende condities, tenzij anders vermeld. Alle
aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel vermelden.
2.2 KCBS verklaart het apparaat te verkopen en mitsdien in volle en vrije eigendom te zullen leveren aan koper, gelijk
koper verklaart het apparaat van KCBS te kopen en in volle en vrije eigendom te zullen aanvaarden, voor de in de koop
genoemde koopsom. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van ons dan wel door levering
van het apparaat.
2.3 Het apparaat is vervaardigd met gebruikmaking van nieuwe en/of herwonnen (“recycled”) onderdelen en materialen.
Deze herwonnen onderdelen en materialen zijn in de fabriek getest en voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen en specificaties als
geldend voor nieuwe onderdelen en materialen. Door of vanwege ons verstrekte documentatie en gebruiksadviezen zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.4 De koopsom is vast. Aan koper zullen naast de koopsom de kosten van aflevering en eventueel door KCBS verzorgde
bedrijfsklare opstelling in rekening worden gebracht. Indien partijen overeenkomen dat deze bedrijfsklare opstelling zal
plaatsvinden buiten de normale werktijden van KCBS, zijnde van 8.30 uur tot 17.00 uur op de dagen maandag tot en met vrijdag
met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, dan zullen de daaraan verbonden extra kosten eveneens aan koper in
rekening worden gebracht. Bovendien zullen eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden als hijswerk e.d. aan koper in
rekening worden gebracht. KCBS is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst de
prijs te verhogen, doch uitsluitend indien en voor zover de verhoging het resultaat is van de verhoging van één of meer van de
kostprijsbepalende elementen van de apparaten, ongeacht de oorzaak van die verhoging. Deze verhoging geldt dan voor die
delen van de overeenkomst, die ten tijde van die verhoging nog niet zijn uitgevoerd. KCBS zal deze verhogingen voor de
(deel)leveringen, waarop deze verhoging betrekking heeft, aan de wederpartij meedelen.
2.5 Bij de koop vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
2.6 Indien het apparaat een ‘reconditioned’ apparaat betreft wordt in deze overeenkomst hieronder verstaan een
apparaat, dat is nagekeken en waar nodig gerepareerd met nieuwe of gebruikte onderdelen en volledig getest, teneinde te
waarborgen dat het apparaat goed functioneert.

3. Aflevering, risico, technische en ruimtelijke voorzieningen
3.1 KCBS zal het apparaat binnen de levertijd afleveren op het installatieadres. Het apparaat is voor risico van de koper van de
aflevering af. De levertijd is een geschatte levertijd. Deze levertijd zal KCBS in redelijkheid trachten te realiseren.
Overschrijding van deze levertijd geeft de koper geen reden tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
Indien evenwel de afgesproken levertijd met meer dan zestig dagen wordt overschreden zal koper het recht hebben de
overeenkomst te ontbinden, mits hij dit per aangetekend schrijven aan KCBS meedeelt en tenzij KCBS binnen acht dagen na
ontvangst van dit schrijven alsnog het apparaat aflevert en behoudens niet toerekenbare tekortkoming zijdens KCB.S (zie
Overmacht artikel 12).
3.2 Koper zal ervoor zorgdragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische en eventuele
telecommunicatie aansluitingen voor de afleveringsdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen van het apparaat en de
vereisten omtrent genoemde voorzieningen en aansluitingen zijn van te voren aan koper meegedeeld. Koper bevestigt door de
ondertekening van de overeenkomst hieromtrent door KCBS te zijn ingelicht. Koper draagt er zorg voor, dat de plaats van
bedrijfsklare opstelling en de toegang daartoe geschikt zijn voor respectievelijk de bedrijfsklare opstelling, het gebruik en de
doorvoer van het apparaat. Indien het apparaat is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op computerapparatuur zal KCBS
de technische specificaties voor de aansluiting van het apparaat in een zo vroeg mogelijk stadium aan koper en/of de door
koper aangewezen leverancier van de betreffende computer-apparatuur bekend maken. Koper zal echter voor eigen rekening de
eventueel benodigde interfacekabels aanschaffen.

4. Schade-aansprakelijkheid van KCBS
KCBS is aansprakelijk voor dood van of lichamelijk letsel aan personeel van de koper of derden alsmede voor materiële schade
aan installaties en eigendommen van de koper of derden voor zover de dood, het lichamelijk letsel of de schade het gevolg is
van de schuld van KCBS of van personen waarvan KCBS zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient of van ontwerp-,
fabricage- of materiaalfouten, met dien verstande, dat deze aansprakelijkheid van KCBS per gebeurtenis beperkt is tot
maximaal € 500.000,00 voor dood van of lichamelijk letsel aan personen en tot maximaal € 500.000,00 voor materiële schade.
De aansprakelijkheid van KCBS is beperkt tot het in de vorige volzin bepaalde en het hierna in de voorlaatste alinea van dit
artikel bepaalde. KCBS is derhalve niet aansprakelijk voor bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen
en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade. Uitdrukkelijk wordt echter bepaald, dat jegens de benadeelde niet wordt
uitgesloten of beperkt, behoudens het bepaalde in BW 6:191 - de aansprakelijkheid van KCBS ex BW 6:185 jo 190 voor schade
door dood of lichamelijk letsel en voor schade door het apparaat toegebracht aan een andere zaak, die gewoonlijk voor ge- of
verbruik in de privé-sfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privé-sfeer is ge- of verbruikt.
Indien het apparaat naar het oordeel van KCBS niet goed of niet veilig functioneert is KCBS gerechtigd te harer keuze in het
apparaat de benodigde wijzigingen aan te brengen of het apparaat geheel of gedeeltelijk te vervangen door
een tenminste gelijkwaardig alternatief.
Indien koper de betreffende wijziging c.q. vervanging niet toestaat, zal KCBS de koper terstond schriftelijk informeren over de
verhoogde risico’s en zolang koper de wijziging c.q. vervanging niet toestaat, niet aansprakelijk zijn voor schade die door koper
of derden geleden; tevens zal KCB alsdan niet gehouden zijn tot nakoming van de in artikel 10 dezer Algemene
Verkoopvoorwaarden genoemde garantieverplichting.
koper zal KCBS vrijwaren tegen alle eventuele aanspraken van derden, indien en voor zover deze aanspraken niet op grond van
het in dit artikel bepaalde ten laste van KCBS komen. Koper vrijwaart KCBS tegen alle eventuele aanspraken, wanneer de koper
de geleverde apparaten op enigerlei wijze heeft vervreemd of wanneer de apparaten op enigerlei wijze zijn bewerkt of anders
zijn gebruikt dan overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

5. Software
Indien door KCBS aan koper software in gebruik is en/of wordt gegeven voor gebruik op het apparaat, dan zullen de daarvoor
geldende condities worden vastgelegd in een nader tussen partijen af te sluiten licentieovereenkomst, bij gebreke waarvan
partijen geacht worden het hierna in dit artikel bepaalde te zijn overeengekomen.
koper mag de software uitsluitend op het apparaat gebruiken. Het gebruiksrecht is niet exclusief. Behoudens het bepaalde in
een eventueel tussen partijen gesloten of te sluiten overeenkomst inzake ondersteuningsservice voor de software is KCB niet
aansprakelijk voor en ontleent koper geen enkel recht aan eventuele tekortkomingen in de software. Koper verklaart bekend te
zijn met het feit, dat de gehele software is opgebouwd uit kennis en informatie die eigendom is en blijft van KCBS, c.q. de
eigenaar van de software; hij verklaart de software dienovereenkomstig vertrouwelijk te zullen behandelen en de software noch
geheel noch gedeeltelijk te zullen reproduceren of vernietigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KCBS. Koper
is ervoor verantwoordelijk, dat de hem in gebruik gegeven software niet openbaar gemaakt zal worden, noch in gebruik gegeven
zal worden aan derden. Indien koper het apparaat in eigendom wenst over te dragen aan een derde en derhalve het apparaat
niet zelf meer zal gebruiken, dan dient voor overdracht van het recht op gebruik van de software schriftelijke toestemming van
KCBS te zijn verkregen; KCBS zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

6. Eigendom c.q. eigendomsoverdracht
6.1 KCBS behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper geleverde en/of te leveren producten. De
eigendom van de producten gaat eerst op de koper over, zodra de koper de vorderingen van KCBS terzake van de tegenprestatie
van deze producten en eerdere of latere leveringen heeft voldaan. KCBS blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te
leveren producten, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald
heeft en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen heeft KCBS het recht alle door haar geleverde producten,
ongeacht de vraag of zij al dan niet betaald zijn, terug te nemen, waartoe koper KCBS in staat zal stellen, zonder dat een
aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Koper machtigt KCBS zich de toegang tot het terrein te verschaffen of het
gebouw van koper, om de door KCBS geleverde producten terug te nemen. De kosten, die KCBS moet maken in verband
hiermede komen voor rekening van koper. Zolang de betaling niet is geschied, is het de wederpartij niet toegestaan de
producten te vervreemden of te bezwaren, te bewerken of te verwerken.
Indien en voor zover de wederpartij handelt in strijd met het bepaalde in het vorige lid is KCBS bevoegd de vordering(en), die
de wederpartij ter zake van de vervreemding, bezwaring, bewerking of verwerking op een derde verkrijgt, te innen en te
verrekenen met hetgeen hij van de wederpartij uit welke hoofde ook, te vorderen heeft. Tevens is de wederpartij jegens KCB
verplicht om, in geval apparaten door hem aan derden zijn doorgeleverd, KCBS op eerste daartoe strekkende verzoek al zijn
rechten te dier zake jegens die derde aan KCBS over te dragen of te verpanden (naar keuze KCBS) van hetgeen zij alsdan van de
wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al
zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden aan KCBS. Zodra wederpartij in gebreke is met tijdige
voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens KCBS, is KCBS bevoegd genoemde derden mededeling te doen van
onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde
medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van KCBS onverwijld opgave te doen van de
namen en adressen van alle derden aan wie hij de door KCBS geleverde apparaten heeft doorgeleverd, alsmede van alle
rechten, die hij terzake van die doorlevering jegens derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie door KCBS in
gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van 25 % van de openstaande
vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5% van de bij KCBS openstaande vordering voor
iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van KCB om
daarnaast nakoming te vorderen.
6.2 Zolang de eigendom van het apparaat nog niet op koper is overgegaan, mag koper het apparaat niet verplaatsen, zelfs
niet binnen de ruimte waar dit is opgesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

7. Garantie
KCBS zal ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte onderdelen van het apparaat kosteloos repareren of
vervangen (op basis van omruil). Defecten, ontstaan ten gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik, nalatigheid,
onachtzaamheid of opzet zijn derhalve uitgesloten van deze garantie.
De garantie is per machine afhankelijk en wordt tijdens de koop vermeld, ingaande op de dag van aflevering van het apparaat,
c.q. de dag van bedrijfsklare opstelling van het apparaat (indien verzorgd door KCBS) of indien deze bedrijfsklare opstelling
wordt uitgesteld ten gevolge van een handeling of verzuim van de koper, ingaande op de dag waarop deze bedrijfsklare
opstelling anders zou hebben plaatsgevonden. De garantie vervalt indien niet door KCBS geautoriseerde personen aan het
apparaat onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden hebben verricht. De garantie kan, mits KCBS hiermede schriftelijk heeft
ingestemd, aan derden worden overgedragen. De aansprakelijkheid van KCB voor gebreken in het apparaat is beperkt tot het
hiervoor in dit artikel bepaalde, behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

8. Facturering, betaling en zekerheidstelling
8.1 Indien de koopprijs van de producten € 50.000,00 (excl BTW) of minder bedraagt, dan zal KCBS de factuur voor de
koopprijs aan koper toezenden zodra de producten zijn afgeleverd, c.q. bedrijfsklaar opgesteld, indien KCBS de bedrijfsklare
opstelling verzorgt; is de koopprijs van de producten hoger dan genoemd bedrag, dan zal KCBS 1/3 gedeelte van de koopprijs
vooruit factureren, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en het resterende gedeelte zodra de producten zijn afgeleverd,
c.q. door KCBS bedrijfsklaar opgesteld.
Betaling van het door koper verschuldigde dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder enig beroep op
korting en/of compensatie op het betaaladres, aangegeven op de factuur.
Bij gebreke van tijdige betaling is koper over het verschuldigde bedrag inclusief BTW de wettelijke rente, maandelijks
vervallend, verschuldigd, te berekenen over de periode waarmee de betaling is vertraagd.
8.2 KCBS kan te allen tijde aan de koper voor de nakoming van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen zekerheid vragen, alvorens tot aflevering over te gaan.

9. Toerekenbare tekortkoming, (buiten-)gerechtelijke kosten
9.1 Indien koper niet, niet behoorlijk dan wel niet tijdig aan enige (betalings-)verplichting ingevolge de overeenkomst
voldoet, zal KCBS gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden en zich zonder
tussenkomst van de rechter weer in het bezit te stellen van de producten en deszelfs bijgeleverd toebehoren, zonder tot enige
schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn, doch onverminderd het recht van KCBS op schadevergoeding. Bovendien is
KCBS gerechtigd de nakoming door haar van alle overeenkomsten met de wederpartij op te schorten, tot dat volledige
betalingen van opeisbare vorderingen van KCBS op de wederpartij door KCBS zijn ontvangen.
9.2 Alle door KCBS te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand tot het effectueren en bewaren van haar
rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van
het openstaande bedrag. Boven op de hoofdsom worden dus kosten en wettelijke rente berekend.

10. Geheimhouding
Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens, welke zij en de voor hen werkzame
personen in verband met de uitvoering van de overeenkomst vernemen.

11. Inruil
Het in dit artikel bepaalde is slechts van toepassing voor zover de overeenkomst een koop met inruil betreft.
Het overeengekomen inruilbedrag kan door koper uitsluitend, niettegenstaande het in artikel 11 dezer Algemene
Verkoopvoorwaarden bepaalde, worden aangewend als korting op de koopsom van het apparaat, waarop de inruil plaatsvindt.
koper staat er voor in, dat hij op het moment van inruil het inruilapparaat in goed functionerende staat, zulks ter beoordeling
van KCBS en in volle en vrije eigendom, vrij van welke beslagen dan ook, overdraagt aan KCBS en dat derden op het
inruilapparaat geen rechten kunnen doen gelden. koper vrijwaart KCBS eveneens tegen alle
aanspraken van derden, voortkomende uit of in verband met het inruilapparaat. Het risico voor
het inruilapparaat blijft voor rekening van de koper tot op het tijdstip van inname door KCBS.

12. Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door koper niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uisluiting, brand, wateroverlast en
andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, uitblijven van voor KCBS noodzakelijke leveranties,
waaronder ook begrepen de levering van gas (olie), water en elektriciteit, alsmede maatregelen van overheidswege,
belemmering of stremmingen in vervoerswegen te land of te water, gladheid, mist en andere vergelijkbare
weersomstandigheden. In geval van overmacht aan de zijde van KCBS heeft KCBS het recht om, naar haar eigen keuze, de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet
uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat KCBS tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is.

13. Slotbepalingen
De overeenkomst en eventuele bijlage(n) worden beheerst door Nederlands recht en bevatten alle rechten en verplichtingen van
partijen jegens elkander en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en
correspondentie terzake. Eventuele inkoopvoorwaarden van koper zijn niet van toepassing.
Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen, indien deze niet schriftelijk zijn goedgekeurd door beide
partijen.

KANTOORCENTRUM BEUNINGEN BV is geregistreerd bij
KvK te Nijmegen onder nr. 10032736